Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabályunk

2009.08.26

"KÉZFOGÁS A GYERMEKEKÉRT”

SZOCIÁLIS EGYESÜLET

 

SZOMBATHELY, WESSELÉNYI M. U.2/A.

 

 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: l8898l72-9499-529-l8.

 

 

 

 

ALAPSZABÁLYA

 

 

 

(Megállapította az egyesület 2011. augusztus 4. napján tartott közgyűlése.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

 

ALAPSZABÁLY

 

 

Az  l989. évi II. tv. alapján a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok az alábbi alapszabályt hozzák létre:

 

l. §.

 

l./  Az Egyesület neve: "Kézfogás a gyermekekért" Szociális Egyesület

2./ Az Egyesület székhelye: 97OO Szombathely, Wesselényi M. u. 2/a

3./ Az Egyesület önálló jogi személy, amelyet az Egyesület Elnöke képvisel.

 

2.§.

 

Az Egyesület célja, feladata:

 

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása.

- Tartósan, illetve súlyosan beteg gyermekek támogatása.

- A határon túli magyar árvaházak támogatása.

- A határon túli magyar nemzetiségek támogatása.

- Anyagi és természetbeni erőforrások gyűjtése és szétosztása a rászorulók között.

- Humán erőforrások, önkéntesek szervezése.

- Nemzetközi kapcsolatok létrehozása és ápolása, kiadványok megjelentetése.

- Szociális, illetve kisebbségi programok tervezése, szervezés és erőforrások gyűjtése.

- Más, hasonló területen tevékenykedő szervezetekkel való együttműködés.

- Hiánypótló funkciók gyakorlása.

- Környezetvédelem, természetvédelem.

80.1                                 Alapfokú oktatás

85.31.13                   Gyermekvédelmi ellátás elhelyezéssel

91.33                             Máshova nem sorolt egyéb közösségi és társadalmi tevékenység

92.11                             Film-, videogyártás

92.20                             Rádió és televízió műsorszolgáltatás

92.31                             Alkotó és előadó művészet

92.32                             Művészeti kiegészítő tevékenység

92.34.12.0             Táncoktatás

92.40.10                   Hírügynökségi szolgáltatás

92.52                             Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

92.7                                 Egyéb szabadidős tevékenység

92.52.11.2             Képző-, ipar-, foto-, egyéb művészeti kiállítás

72.40                             Adatbázis tevékenység, on-line kiadás

85.32               Szociális ellátás elhelyezés nélkül

 

Az Egyesület közhasznú tevékenysége:

 

Az Egyesület az  l997. évi CLVI. tv. 26. §.c./ 4., 5. pontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat.

Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a  létesítő okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület nem kíván befektetési tevékenységet folytatni, minden befolyó anyagi és természetbeni adományt és juttatást jótékony célú tevékenységre fordítja.

 

A Egyesület tagsága:

 

Az Egyesület tagja lehet magyar ér külföldi személy, aki betöltötte a l4. életévét, az Alapszabályt elfogadta, a tagdíjat megfizeti. l4-l8 év közötti személy tagságához szülői (gondviselői, nevelői engedély szükséges. A tagfelvételről az Elnökség dönt.

 

A tagság formája:  - rendes tag

                               - pártoló tag

                               - tiszteletbeli tag

 

A tagok jogai és kötelezettségei:

 

Rendes tag:

Tagdíjjal és önkéntes munkával segíti az Egyesület tevékenységét, felvételét a tagságba önként kérelmezi.

 

Rendes tag jogai és kötelezettségei:

 

- Javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő ügyeiben. - Részt vesznek az Egyesület vezető testületeinek megválasztásában és azok   tevékenységében.

          - Jogosultak az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

          - Választó és választható a társadalmi szervezet szerveibe.(Kiskorú csak az életkorá-

            nak megfelelő tisztségre választható.)

          - Részt vehetnek az Egyesület rendezvényein.

          - Kötelesek a tagdíjat megfizetni (5OO Ft/hó).

          - Kötelesek az Alapszabályt betartani. Az Egyesület szelleméhez méltó magatartást

            tanúsítani.

          - Kötelesek eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek.

 

Pártoló tag:

Aki vállalja az Egyesület rendszeres erkölcsi és anyagi támogatását.

 

Pártoló tag jogai és kötelezettségei:

 

        - Javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő ügyeiben.

        - Részt vesznek az Egyesület testületeinek tevékenységében.

        - Jogosultak az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

        - Részt vehetnek az Egyesület rendezvényein.

        - Köteles a pártoló tagsági felvételekor önként vállalt támogatást az Egyesület számára

          hozzáférhetővé/használhatóvá tenni.

        - Pártoló tag nem köteles havi tagdíjat fizetni.

        - Kötelesek az Alapszabályt betartni. Az Egyesület szelleméhez méltó magatartást tanúsítani.

        - Kötelesek eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek.

 

Tiszteletbeli tag:

Az a természetes vagy jogi szabály, aki az Egyesület érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége alapján azt kiérdemelte.

 

Tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:

 

      - Részvételi és javaslattételi joggal rendelkezik az Egyesület döntést igénylő ügyeiben, de

         nem rendelkezik szavazati joggal.

      - Részt vesznek az Egyesület vezető testületeinek tevékenységében.

      - Jogosultak az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

      - Részt vehet az Egyesület rendezvényein.

      - Nem kötelesek tagdíjat fizetni, vagy az Egyesület bármilyen anyagi vagy természetbeni

        hozzájárulással támogatni.

      - Tiszteletbeli tag választásakor az Egyesületben a tiszteletbeli tag részéről őt nem              ruházza fel semmilyen kötelezettségvállalással az Egyesület irányába.

      - A tiszteletbeli tagság visszavonható, amennyiben a tiszteletbeli tag az Egyesület    szelleméhez méltatlan viselkedést tanúsít. A tiszteletbeli tagi cím visszavonását     bármely tag kezdeményezheti és a közgyűlés dönt a cím visszavonásáról.

         - A tiszteletbeli tag bármikor lemondhat tagságáról.

 

Bármely tag az Egyesület törvénysértő határozatát - tudomására jutástól számított 3O napon   

belül - bíróság előtt megtámadhatja.

 

Az  Egyesület a helyi közművelődési intézményekkel és civil szervezetekkel partneri viszonyban végzi tevékenységét.

 

4.§.

 

Az Egyesület szervezeti rendje:

 

l./ A közgyűlés:

 

     - Az Egyesület legfőbb döntést hozó szerve a Közgyűlés, a szabályszerű összehívásig

        bejelentett tagok közgyűlése.  A közgyűlés ülése nyilvános.

     - A közgyűlés évente ülésezik, az üléseket az  Egyesület Elnöke hívja össze írásban, a                    napirend közlésével, annak megkezdése előtt legalább l5 nappal a helyi újságban is köteles közzétenni.

 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

   - Az Alapszabály megállapítása és módosítása.

   - A költségvetési elvek meghatározása.

   - Az Elnökség éves beszámolójának a jóváhagyása.

   - Vezető tisztségviselők, elnökség és felügyelő bizottság megválasztása és visszahívása.

   - Más társadalmi szervezettel egyesület, illetve a feloszlás kimondása.

   - Tagdíj megállapítása.

   - Elismerés adása, tiszteletbeli tagság adományozása.

   - Döntés a tiszteletbeli tagsági cím visszavonásáról.

   - Közhasznúsági jelentés elfogadása.

   - Döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatás-

     körébe utal.

   - A közgyűlést az Elnök vezeti.

 

Határozatképes a közgyűlés, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. A határozathozatal módját a közgyűlés megváltoztathatja.

Határozatképtelenség esetén újabb közgyűlés összehívására van szükség. A megismételt köz-

gyűlést az Elnökség hívja össze. A megismételt közgyűlést az eredeti, határozatképtelen köz-

gyűlés időpontjától számított 3O napon belül kell megtartani. A megismételt közgyűlés idő-

pontjáról a tagságot a napirend közlésével a közgyűlés előtt l5 nappal értesíteni kell, és a he-

lyi újságban is kötelező közzé tenni azzal a kiegészítéssel, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A napirenden nem szereplő kérdésben a közgyűlés csak akkor határozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a kérdés napirendre tűzéséhez hozzájárul.

 

A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok lO %-a - az ok és a cél megjelölésével - úgy kívánja.

 

A közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az egyesület minden rendes és pártoló tagja.

Minden tagot egy szavazat illet meg.

 

A közgyűlési határozatról nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza:

 

      - A határozat rövid tartalmát,

      - a határozat keltét,

      - a határozat hatályát,

      - a határozatot támogatók és ellenzők számarányát.

 

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

 

     - Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

     - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,

        kivéve a törvényben meghatározott eseteket.

 

A közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint - azaz egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal - fogadja el.

 

A közgyűlés szavazással dönt a személyi kérdésekről, valamint bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak l/3-a indítványozza.

 

Kétharmados szótöbbség szükséges az Alapszabály módosításához, egyesület, szétválás vagy feloszlás kimondásához.

 

Egyenlő szavazat esetén az Elnök szavazata dönt.

 

2./ Elnökség, Elnök:

 

Az Elnökség tagjai:

 

     - Elnök

     - Elnökhelyettesek (2 fő)

     - Titkár

 

Az Elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 évre. Az Egyesület Elnökét az Elnökség tagjaiból kell megválasztani, melyet a közgyűlés választ. A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a közgyűlés új tagot választ.

Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve. Saját ügyrendje alapján tevékenykedik. Az Elnökség a közgyűlés ülései között teljes felelősséggel, önállóan intézi és irányítja az Egyesület tevékenységét.

Jogosult és köteles minden ügyben eljárni, amelyet a jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 

Az Egyesület a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az Elnök képviseli.

Akadályoztatása esetén ezzel bármely Elnökhelyettest meghatalmazhatja. Ugyanakkor az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök és a számlavezető pénzintézet előtti eljárásra meghatalmazott egyik Elnökhelyettes együttes aláírása szükséges. (Ptk.29.§.(3)bek.)

 

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést a napirend közlésével az Elnök hívja össze, legalább 8 nappal az ülést megelőzően. Az Elnökség össze-

hívását - a napirend megjelölésével - bármely elnökségi tag kezdeményezheti.

 

Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze, az elnökségi tagokat 8 nappal az ülés előtt írásban

értesítve. Az értesítőnek tartalmaznia kell az ülés pontos időpontját, helyét és napirendjét.

 

Az Elnökségben nem vállalhatnak tisztséget:

     - tiszteletbeli

     - pártoló tagok.

 

Amennyiben az Elnök 8 napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a határozathozatal ellen senki nem tiltakozik. Az Elnökség ülése nyilvános.

 

Az Elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

 

Az Elnökség az ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és minősített 2/3-os szótöbbséghez kötött határozathozatalról is rendelkezhet. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van. Az Elnökség a határozatot csak és kizárólag minimum 3 azonos szavazat esetén hozhat. Egyenlő szavazat esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

 

Az elnökségi ülésen részt vehet a felügyelő bizottság Elnöke vagy bármely tagja, de az ülésen

nem rendelkeznek szavazati joggal.

 

Az elnökségi határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a határozat keltét, rövid tartalmát, a határozat hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

 

A közgyűlési és elnökségi határozatot az érintettekkel az Elnökség írásban közli a határozathozataltól számított lO napon belül. Az elnökségi határozat nyilvános, mindenki hozzáférhet, abból saját költségére másolatot készíthet.

 

Az Elnökség egész tevékenységéről beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek.

 

Az Elnökség az Egyesület tevékenységéről éves beszámolót készít, melyet nyilvános ülésen megvitat és jóváhagy. Az éves beszámoló részeként közhasznúsági jelentést készít, amely elkülönítetten tartalmazza az Egyesület közhasznú tevékenységével végzett tevékenységeket és annak költségeit.

 

A közhasznú egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

 

Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökséghez, illetve az Elnökhöz.

 

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betölt.

 

3./ Felügyelőbizottság:

 

              Tagjai: nem lehetnek rendes egyesületi tagsággal rendelkező személyek. 

 

A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 5 évre. Tisztségviselőit az Egyesület tagjaiból választja nyilvános szavazással.

 

Elnökét a közgyűlés választja felügyelőbizottság tagjaiból.

 

Feladatai:

 

Ellenőrzi az Egyesület szerveinek törvény és alapszabályszerű működését, az Egyesület anyagi kezelését, pénzügyi gazdálkodását és a bizonylati fegyelmet.

Elnökből, elnökhelyettesből és titkárból áll, akik nem lehetnek tagjai az Egyesület Elnökségének. A felügyelőbizottság kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve és annak tartozik felelősséggel. A felügyelőbizottságot a közgyűlés választja 5 évre, működéséért a közgyűlésnek felel. A bizottság Elnöke tanácskozási joggal részt vesz az elnökségi üléseken.

 

Az éves költségvetés összeállítása, annak végrehajtása tárgyában az elnökség csak a felügyelőbizottság véleményének, javaslatainak figyelembe vételével dönthet.

 

             - A bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait.

             - A bizottság megállapításairól tájékoztatja az Egyesület tisztségviselőt, az elnöksé-

                get. Szükség esetén rendkívüli elnökségi ülés összehívását kérheti.

     - A bizottság évente rendszeresen köteles tevékenységéről a közgyűlésnek             beszámolni.

            - A felügyelő-bizottság tagjainak személyére vonatkozóan az összeférhetetlenségi sza-

               bályokat be kell tartani.

 

A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést a napirend megjelölésével az Elnök hívja össze, legalább 8 nappal megelőzően. A bizottság összehívását - a napirend megjelölésével - bármely bizottsági tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök 8 napon belül az összehívásról nem rendelkezik, úgy a kezdeményező tag vagy tagok jogosultak az ülés összehívására.

 

Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az ülésen a bizottság határozatot csak úgy hozat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki nem tiltakozik.

 

A felügyelőbizottság ülései nyilvánosak.

A felügyelőbizottság üléseiről a felügyelőbizottság elnöke 8 nappal a bizottság ülése előtt a tagokat értesíteni köteles. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ülés pontos időpontját, helyét és napirendjét.

 

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

 

A bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.

 

A felügyelőbizottságba nem választható az Egyesület

 

            - tiszteletbeli,

            - pártoló tagja.

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 

a./    a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b./    a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló

        munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogsza-

        bály másképp nem rendelkezik,

c./    a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés

        nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által

        tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerin-

        ti juttatást -, illetve

d./   az a./ - c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

A felügyelő bizottsági határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a határozat keltét, rövid tartalmát, a határozat hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A felügyelőbizottság határozatairól az érintetteket a felügyelőbizottság Elnöke a határozathozataltól számított lO napon belül írásban értesíti. A felügyelőbizottság határozatai nyilvános iratok, mindenki hozzáférhet és azokról saját költségére másolatot készíthet.

 

A vezető tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával (5 év), visszahívással, lemondással vagy a tisztségviselő elhalálozásával szűnik meg. Visszahívásnak az alapszabály szerinti magatartási szabályok megszegése esetén van helye. A visszahívást az elnök kezdeményezi és a döntéshozatal érdekében közgyűlést hív össze. A visszahívásról a közgyűlés dönt.

Amennyiben az Elnök megbízatása megszűnik, illetve az elnökségi tagok száma bármely ok miatt l/3-al csökken, a közgyűlés rendkívüli közgyűlés keretében 3O napon belül új tisztségviselőt választ.

 

A közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelőbizottság határozatai nyilvánosak. A határozatokat az Egyesület Elnöke a helyi média (újság, internet) segítségével a nyilvánosságra hozza.

Az Egyesület székhelyén a határozatokat tartalmazó iratokba bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet.

 

Az Egyesület tisztségviselői:

 

         - Az Elnökség tagjai,

         - a felügyelőbizottság tagjai.

 

Az Egyesület vezető tisztségviselői:

 

         - Az Egyesület Elnöke és helyettesei,

         - a felügyelőbizottság elnöke és helyettese.

 

Az Elnök és a vezető tisztségviselők feladata és hatásköre:

 

Az Elnök általános hatáskörrel képviseli az Egyesületet, kötelezettségvállalások, döntések aláírója, az Elnökség határozata alapján összehívja a közgyűlést, előkészíti és vezeti az üléseket.

 

Az Elnök helyettesei az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök felhatalmazásából átveszik az Elnök feladatait és jogkörét.

 

A Titkár az Elnököt segíti munkájában, a kötelezettségvállalások második aláírója, gondoskodik a közgyűlés, az elnökségi ülés jegyzőkönyveinek vezetéséről, adminisztrációs munkát végez, gondoskodik a tagdíjak beszedéséről.

 

A tisztségviselők személyére vonatkozóan, tekintettel a hatályos jogszabályi előírásokra, az összeférhetetlenségi szabályokat be kell tartani.

Az Elnök szervezeti és Működési Szabályzatot készít, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

 

Az Elnök helyetteseinek feladata és hatásköre:

 

         - Az Elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén az Elnök helyett az Elnök feladatait

            látják el.

         - Gondoskodnak az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről.

         - Biztosítják az iratokba való betekintési jog gyakorlását.

         - Végzik az Egyesület levelezését.

 

Az Egyesület gazdálkodása:

 

        - Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel:

                     - jogi személyek, nem jogi személyiségű társaságok és magánszemélyek felaján-

                       lásából származó bevétel

                    - egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel,

                    - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel,

                    - tagok vagyoni hozzájárulása,

                    - egyesületi kiadványok terjesztése, értékesítése,

                    - társadalmi szervek, társaságok, alapítványok, stb. támogatása,

                     -magánszemélyek és cégek természetbeni hozzájárulása.

 

A cél szerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat az Egyesület elkülönítve tartja nyílván.

 

Az Egyesület minden vagyona az Egyesület céljait és működését szolgálja. Működése érdekében együttműködési megállapodásokat köthet, szponzorokat szerezhet.

 

A tagok a tagdíj fizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesület tartozásaiért az Egyesület az egyesületi vagyonnal felel, a szabályszerű pénz és vagyonkezelésért az Elnök és a Titkár tartozik felelősséggel.

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt teljes egészében az Egyesület feladataira fordítja.

 

Az Egyesület feladatainak megvalósítása céljából adományokat gyűjthet. Az adománygyűjtés csak az Egyesület által kiadott írásbeli meghatalmazás alapján történhet.

 

6.§.

 

Az Egyesületi tagság megszűnése:

 

- Az egyesületi tag írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. Aki több mint három havi tagdíjjal hátralékban van azt az elnökségnek 15 napon belül írásban fel kell szólítania

           tagdíj befizetésére. Amennyiben a tag a felszólítást figyelmen kívül hagyja, az Elnök-

           ségnek l5 napon belül írásban ismételten fel kell szólítani a hátralék rendezésére.

           Amennyiben az ismételt felszólításra sem pótolja az elmaradt tagdíjat, úgy a tagot az

           elnökség kizárhatja a tagok névsorából. A kizárást bármely tag kezdeményezheti. Az

           esetleges kizárásról elnökségi határozatot kell hozni és a határozathozatalról a kizárni

           szándékozott tagot - kizárás esetén - 10 napon belül írásban értesíteni kell. Az értesí-

           tésnek tartalmaznia kell a határozat jegyzőkönyvének másolatát.

 

        - Azt a tagot, aki az Egyesület céljaival szembehelyezkedik, vagy az Alapszabályt más

          módon megsérti, az Elnökség határozathozatallal kizárhatja. Az Elnökség a tagot kizár-

          hatja, ha magatartásával méltatlanná válik a tagságra. A kizárást bármely tag kezdemé-

 nyezheti. A tagságra az válik méltatatlanná, akit a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerős szabadságvesztésre ítél.

         A határozathozatalról a kizárni szándékozott tagot - kizárás esetén - 10 napon belül az

         Elnökségnek írásban értesítenie kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a határozat jegyzőkönyvének a másolatát.

      - Az egyesületi tagság a tag halálával automatikusan megszűnik.

      - A közgyűlésen 2 évnél hosszabb ideig igazolatlan távolmaradás esetén a tagot az  Elnökség a tagok sorából kizárhatja. A kizárást bármely tag kezdeményezheti. Az Elnökség határozatáról a kizárni kívánt tagot - kizárás esetén - a már fent említett módon lO napon belül, írásban az Elnökség tájékoztatja. Az értesítésnek tartalmaznia kell a határozathozatal

         jegyzőkönyvének másolatát.

      - Az Egyesület szervezésében létrejött bármilyen alkalmon, - politikai, etnikai, felekezeti,

         stb. - bármilyen diszkriminatív megnyilvánulás esetén az Elnökség a tagot azonnali ha-

         tállyal kizárhatja, erről elnökségi határozatot hoz. A kizárást bármely tag kezdeményez-

         heti. A határozatról a tagot - kizárás esetén - lO napon belül írásban értesíti, az értesítés-

         nek tartalmaznia kell a határozat jegyzőkönyvének másolatát.

      - A kizárt tag az értesítés kézhezvételétől számított l5 napon belül írásban fellebbezhet az

         Elnökségnél a tagságból való kizárása ellen. Ebben az esetben az Elnök 3O napon belül

         rendkívüli közgyülést köteles összehívni, és egyetlen napirendként a kizárásról/a kizárás visszavonásáról érdemben döntést hozni. A határozathozatalról jegyzőkönyv készül,

         melyből egy másolatot az érintett tagnak az Elnökség köteles lO napon belül átadni/megküldeni.

 

7.§.

 

A határozatokra és az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályok:

 

A közgyűlés és az Elnökség határozatait az Elnök külön-külön Határozatok Könyvébe vezeti. A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része l-től induló növekvő sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy a közgyűlési határozat

(Kgy.hat.) vagy az Elnökség határozata (Eln.hat.). A határozatok Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének napját, illetve időtartamát, valamint azt is, hogy milyen arányban szavazták meg a határozatot.

 

A közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseiről az érintetteket az Elnökség lO napon belül írásban értesíti. Az értesítés történhet telefaxon, e-mail-ben, vagy ajánlott küldeményként, de dokumentálni kell az értesítés módját és időpontját, és azt a Határozatok Könyve mellékleteként a határozathoz csatolni.

 

Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok Könyvébe és az Egyesület egyéb, nyilvános irataiba bárki betekinthessen és a megtekintett iratokról - saját költségére - másolatot készíthessen.

 

Az iratokba való betekintést előzetesen írásban vagy telefonon kell kérni, a megtekinteni kívánt iratkör megnevezésével. Az Egyesület a betekintést - előzetes időpont egyeztetést követően a legrövidebb időn belül - az Egyesület székhelyén biztosítja.

Az Egyesület Elnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való betekintést a személyi, fegyelmi és munkaügyi tárgyú döntések esetében, bármilyen más esetben az iratbetekintést kötelező lehetővé tennie.

 

Az Egyesület nyilvánosan, a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint működik.

 

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.

 

Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások bárki által megismerhetők.

 

Az Egyesület szolgáltatásai megismerhetők:

 

         - Az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, tájékoztató füzetekből,

         - az Egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból, szórólapokból,

         - az Egyesület által kifejtett egyéb propaganda-, és kampánytevékenység útján.

 

8.§.

 

Az Egyesület megszűnése:

 

a./      Ha a Közgyűlés határozata alapján feloszlik.

b./      Ha a Közgyűlés döntése alapján más jogi személlyel egyesül.

c./      Ha a bíróság mondja ki megszűnését.

 

Megszűnés esetén az Egyesület vagyonáról a Közgyűlés dönt. Az Egyesület közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes köztartozásokat rendezni. Megmaradt vagyonát a közgyűlés döntése alapján meghatározott jótékony célra fordítja.

A c./ pont szerinti megszűnés esetén a megmaradt vagyon az állam tulajdonába kerül és közérdekű célra kell fordítani. A felhasználás módját nyilvánosságra kell hozni.

 

9.§.

 

Záró rendelkezések:

 

Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vételről a bíróság nem peres eljárásban végzéssel határoz.

Az Egyesület felett a törvényességi felügyeleti jogot az ügyészség gyakorolja.

 

Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba - különös tekintettel a közhasznú tevékenységre - bárki betekinthet az Egyesület székhelyén. Ez irányú igényét az elnöknél vagy a Titkárnál kell bejelenteni.

 

Az Alapszabályban nem határozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló l959. évi

IV. tv. (Ptk.), az l989. évi II. és az l997. évi CLIV. tv. előírásait kell alkalmazni.

 

 

Szombathely, 2009. április l7.